P O Z V Á N K A

Kdo ještě není JUDR? Toto jsou bývalé stránky MNK ! Nyní soukromé. Nyní Moravský novodobý koncept.

P O Z V Á N K A

ZS schválil klíč k počtu delegátů na X. sjezd strany Moravané konaný 16. 2. 2019 v Hevlíně


Přejeme všem Moravanům vše nejlepší v roce 2019Klikněte zde na další řádek.
Zachraňme Moravskoslezské museum v Rakousku


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
hlas Moravy - nové číslo
klikněte zde oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
moravsky kulaty stul

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Moravský národní kongres

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ve světě i v Africe
Moravané o budoucnosti Moravy toho vědí nejvíce.
Říká se o nich, že jsou tvrdé palice.

Hrozí nám konec lidstva?
1. Jako první důvod, který má 85 procentní pravděpodobnost je přelidnění lidstva. S tím souvisí i přehřívání planety, které je bohužel způsobeno především lidskou činností. 2. Jako druhý důvod by mohla být atomová válka, která paradoxně hrozí jako důsledek této války dobou ledovou. V důsledku toho by nebylo vítěze ani poraženého.Pravděpodobnost je jen pět procent, protože lidé jsou rozumní. 3. Jako třetí důvod by mohl být dopad cizího tedy kosmického tělesa. Byl to důvod vyhynutí dinosaurů, pravděpodobně ano. Pravděpodobnost je dle mého názoru též pět procent. 4. Jako čtvrtý bod by mohla být neřízená epidemie, kterou bychom nedovedli zastavit. Též jako pravděpodobnost udávám pětiprocentní.
Řešením jako možnost si dovedu představit omezení rozmnožování lidí v krajinách, kde je největší chudoba. Možná by stačilo odstranit z náboženství zákaz antikoncepce. Antikoncepci v nejchudších krajích lze podporovat i finančně. Proč se nic takového neděje je téměř matoucí. Když to zvládla Čína, proč to nemohou zvládnout ostatní málo rozvinuté státy? Nigerie bude mít v roce 2050 asi tolik obyvatel jako Evropa. Velmocenská politika a politikaření vůbec nás může zahubit co nejdřív. Dovoluji si podat tyto náměty jako absolvent sociologie. V minulosti Moravané pomáhali lidstvu, především Slovanům. Já si dovoluji svými názory pomáhat všem. Bohužel Moravané v minulosti nedovedli si pomoci sami sobě. Přesto autonomie třeba i v rámci republiky by se měla zachovávat. Mgr Antonín Žiška autor je sociolog

T Ř Í K R Á L O V É   P R O H L Á Š E N Í    M N K   –   2015


V loňském roce jsme oslavili 25. výročí obnovení demokracie v našem státě. Za tu dobu jsme rehabilitovali kde co, ale nespravedlivý a totalitě poplatný akt zrušení historické zemské samosprávy (zemského uspořádání) Čech, Moravy a Slezska (od 1. ledna 1949), do dnešního dne nebyl napraven!!! Platná usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské republiky (ČSFR) č. 212 ze dne 9. května 1990 a České národní rady č. 225 ze dne 18. května 1990 dodnes nebyla naplněna!!! Naopak Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků byla Česká republika rozdělena na 14 krajů, podobně jako za totality. Tímto neprozíravým aktem bylo vytvořeno čtrnáct nesystémových krajů, které nerespektují historické zemské hranice, které jsou provozně příliš drahé a rozlohou, ekonomickým výnosem i počtem obyvatel jsou nevyvážené a zatěžují státní rozpočet zbytečnými výdaji. Čtrnáct krajů, čtrnáct krajských vlád, čtrnáct krajských hejtmanů, čtrnáct poboček všech centrálních úřadů, atd., je příliš drahým luxusem na tak malý celek, jakým je Česká republika. Jsme přesvědčeni o skutečnosti, že zemské uspořádání státu má své neoddiskutovatelné přednosti, nejen historické a psychologické, ale zejména hospodářské a ekonomické. Vzhledem k současným ekonomicko – správním skutečnostem se nám jako optimální varianta jeví členění republiky na pět zemí – Čechy (Česko) se třemi zemskými celky s centry v Plzni, v Praze a v Hradci Králové a Morava se Slezskem s centry v Brně a v Ostravě. Území navrhovaných pěti samosprávných zemských celků v České republice navrhujeme vymezit územím stávajících krajů a okresů. Jako východisko k určení zemské hranice Mezi Čechami a Moravou navrhujeme využít administrativní hranici platnou k 31. 12. 1948. K Moravě bude opět navráceno historické moravské území Dačicka a Slavonicka (dnes v okrese Jindřichův Hradec), Svitavska a Moravskotřebovska (dnes v okrese Svitavy), které byly totalitním režimem odtrženy od Moravy. Novodobé změny historické zemské hranice navrhujeme vyřešit vypsáním místních referend nebo využitím přirozené hranice mezi zeměmi, která vede zpravidla po rozvodí řek Labe – Dunaj. Samosprávnou zemi Severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové (s expoziturou v Ústí nad Labem) navrhujeme vytvořit z území okresů krajů Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického včetně okresu Havlíčkův Brod. Samosprávnou zemi Střední Čechy se sídlem v Praze navrhujeme vytvořit z území hlavního města Prahy a okresů Středočeského kraje. Samosprávnou zemi Jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni (s expoziturou v Českých Budějovicích) navrhujeme vytvořit z území okresů krajů Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského, včetně okresu Pelhřimov. Samosprávnou zemi Morava se sídlem v Brně s expoziturou v Olomouci a ve Zlíně navrhujeme vytvořit z území okresů krajů Jihomoravského, Olomouckého, (mimo okres Jeseník), Zlínského a okresů Svitavy, Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Samosprávnou Moravskoslezskou zemi se sídlem v Ostravě navrhujeme vytvořit z území Moravskoslezského kraje, včetně okresu Jeseník. Uskutečněním tohoto návrhu by místo čtrnácti krajů vzniklo pět vyšších samosprávných celků - zemi, které by v zásadě respektovaly nejen historické zemské hranice, ale byly by zároveň silnými ekonomickými regiony, které by svou rozlohou, daňovou výtěžností a lidnatostí odpovídaly požadavkům Evropské unie na přiznání dotací (pro NUTS II.) z Evropských fondů. Proto vyzýváme vládu České republiky, aby zahájila legislativní proces, který by vedl k zákonnému obnovení zemského uspořádání v České republice, což by v důsledku vedlo k pravidelným ročním úsporám ve státním rozpočtu v řádu několika miliard Kč. Chce-li vláda České republiky být dobrým hospodářem, tak by redukci vyšších samosprávných celků – krajů a jejich transformaci v pět vyšších samosprávných celků – zemí, neměla odkládat!

Dáno v Brně dne 6. ledna 2015.

Ing. Jiří Kachlík CSc. viceprezident MNK,     Ing. Jiří Drápela Eq.M. kancléř MNK,      Ing. Josef Pecl CSc. prezident MNK

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooPátý železniční koridor.
Z nějakého záhadného důvodu přestaly vznikat železniční koridory na Moravě. Pokud se staví čtvrtý železniční koridor napříč Čechami, měl by logicky pátý železniční koridor vzniknout na Moravě. Trať Brno-Přerov si to nejvíce zaslouží, především přetížením této trati. Druhá traťová kolej je odsouvána od 60-tých let, kdy jsem pracoval jako ajznboňák v Brně. Maskováním změny polohy hlavního nádraží v Brně se daří neustále odsouvat modernizaci této důležité tratě. Nelze do nekonečna odsouvat zdvoukolejení tratě Brno-Přerov. pátý železniční koridor je snaha přesunout někam na Liberec. Je to typický úkaz, jak se tento problém dá kamuflovat důvody, než těmi, které jsou naprosto nezbytné pro rozvoj regionu.
Mgr Antonín Žiška, Brno
autor je sociolog a bývalý železničář.
Vážený pane Žiško, děkujeme za Váš email. Plně s Vámi souhlasíme, že propojení Brna s Olomoucí a Ostravou by mělo být prioritou. Proto Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o zdvoukolejnění tratě Brno - Přerov. Nyní se zdá, že by se mělo začít blýskat na lepší časy, zahájení výstavby se ve spolupráci se SŽDC aktivně připravuje, pokud stavbě nezabrání aktivisté, během pár let by se měla rozeběhnout. Přeji Vám příjemný zbytek dne Květoslav Havlík KORDIS JMKoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Text Moravského národního kongresu mezinárodní organizaci Human rights.

Na doporučení Evropského parlamentu,konkrétně pana Adoimando Gianmarco, se na Vás obracíme s žádostí o řešení závažné a citlivé záležitosti, která je svým obsahem důležitým problémem celé Evropy. Protože v rámci legislativy České republiky se již od roku 1989 marně snažíme tento problém řešit, nevidíme jinou možnost než se obrátit na Vaši organizaci a problematiku přenést přes státní hranici České repuibliky na mezinárodní úroveň. Česká republika se skládá ze tří historických celků: Čech, Moravy a části Slezska. Tato tři historická území nikdy netvořila unitární stát . Vždy disponovala svými zemskými právy a na svém území si vládla sama . Čechy nikdy nebyly Moravě ani Slezsku nadřazeny, tvořily s nimi pouze společný stát na způsob konfederace. Podobně je tomu i s problémem národnosti. Obyvatelé Moravy jsou moravské národnosti, což dosvědčují výsledky sčítání lidu Moravané hovoří svým jazykem,který je sice velmi podobný českému, ale přesto má své zvláštnosti a odlišnosti. Moravané mají svou svébytnou lidovou,kulturu,která se již od české podstatně liší a tím dokazuje rozdílnost obou národů. Moravané mají svůj odlišný historický vývoj, svou vlastní historii. Moravané jsou přímými potomky nejstaršího slovanského národa Moravanů a potomků prvního slovanského státu Velkomoravské říše. Historické dědictví tohoto státního útvaru je tvořeno: vznikem 4.liturgického jazyka- moravštiny, která ve své době zaujala místo vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny. Vznikem samostatné moravské církve nezávislé na západní latinské církvi, ani na východní řecké církvi. Vznikem prvního kodifikovaného slovanského jazyka staré moravštiny, která se stala o půlstoletí popzději základem pro vznik všech oficiálních slovanských jazyků. Na území Velké Moravy po jejím velmocenském úpadku vznikaly mnohé dnešní suverénní státy, jako Maďarsko, Polsko,Slovensko,Česká republika,částečně Rakousko,Německo a i Ukrajina coby součást tehdejšího státu Kyjevská Rus. Všechny tyto státy ve větší či menší míře vděčí za svůj vznik a současnou suverenitu právě Velkomoravskému státu. Bylo by celou Evropu škodou a velkou ztrátou kulturních i náboženských hodnot, kdyby toto dědictví bylo ignorováno a odsouzeno k zániku. Jako pro románské a germánské národy má nepopiratelný význam někdejší Římská říše, pro Slovany má ten stejný význam Velkomoravská říše.Třebaže na rozdíl od říše Římské měla na svůj rozkvět necelé jedno století, stala se důležitou pro vznik, existenci a evropskou kulturní úroveň všech slovanských národů a tím i celé Evropy, jejíž pevnou a populačně početnou skupinou jsou slovanské národy. I přesto všechno v současné České republice jsou všechna tato pozitivní fakta úmyslně ignorována. Především ve státních sdělovacích prostředcích je hovořeno pouze o Češích a Čechách. Moravané a Slezané jsou cíleně odnárodňováni. Státní sdělovací prostředky, určené všem třem historickým zemím a národům, hovoří českým slangem, používaným a plně srozumitelným jen na území Čech, namísto spisovného jazyka vzniklého převážně z moravštiny a v menší míře z češtiny. Produkty duchovní tvorby i umělecké činnosti lidové i umělé, vzniklé na Moravě, jsou automaticky vydávány za české a tím jsou moravskému národu odcizovány. Obdobně je tomu i ve sféře ekonomické. Průmysl je od roku 1989, ojediněle již od roku 1948, na Moravě likvidován. Průmyslová výroba je rušena, aby se to stejné odvětví mohlo rozvinout v Čechách. Ničeni jsou i moravští zemědělci a výrobci potravin dodávkami potravin z Čech a likvidací místních moravských. Obdobná situace nastala ve vinařství, těžbě nerostného bohatství, trhu práce a evropských dotací. Vše toto má za cíl totální zničení nejstaršího slovanského národa a území z něhož vzešlo konstituování většiny slovanských národů a jejich států, které čerpaly v době svého vzniku z kulturního a mocenského odkazu Velkomoravské říše. Ignorování těchto faktů je protiprávní a nekulturní jev, který může mít negativní důsledky nejen pro Moravu a Moravany,ale pro všechny Slovany i pro celou Evropu. Morava a Slované jsou pevnou a neodlučitelnou částí našeho společného světadílu Evropy a jako takové je nelze politicky, ekonomicky, národnostně, jazykově ani kulturně negovat a utláčet a tím ochuzovat celou evropskou kulturu a ekonomiku.

V Brně dne 10.9.2011
                                          Moravané.
_______________________________________________________________________________________

Zajímavá moravská iniciativa na logo výrobků z Moravy.
Logo výrobků z Moravy.

Anketa k symbolům Moravy, navazující na kolokvium v Olomouci, je na internetové adrese www.moravistika.cz
Proto tato anketa není kvůli možné duplicitě na těchto internetových stránkách.


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Co se nám, Moravanům, nelíbí na vládě ČR.

Nelíbí se nám uspořádání státu, naprosté nerespektování historie a faktu, že Moravané jsou nejstarším slovanským národem a Moravský stát byl prvním svrchovaným státem příslušníků slovanského národa, národa Moravanů. Ve své době byl státem významným a mocným. Všechny národy ctí svou nejstarší historii (Egypťané, Řekové, Číňané apod.) a dodnes se uctivě sklání před svou dávnou minulostí. Jen Čechové, kteří stále tvrdí, že Morava je totéž co Čechy, nejenže nemají úctu k velkomoravskému odkazu, ale cíleně i vědomě jej zesměšňují a ničí všechny památky a vzpomínky na něj. Nelíbí se nám ahistorické a nehumánní unitární pojetí společného státu Moravanů a Čechů, přezíravý postoj Čechů vůči Moravanům a vyvolávání zbytečného nepřátelství ze strany Čechů ponižováním Moravanů. Utvrzuje nás to v názoru, že je nutno vrátit se k zemskému zřízení.

Nelíbí se nám ekonomická diskriminace Moravy a Moravanů. Moravané mají právo nakládat s výsledky vlastní práce a bohatstvím moravské země podle svých představ a především ve prospěch Moravy a jejího lidu. Nelíbí se nám neúnosná diskriminace Moravy a Moravanů ve sdělovacích prostředcích, které jsou označovány za české, hovoří pouze o Češích a jako vrchol ignoranství nebo dokonce drzosti nazývají celou republiku jako Čechy. Nelíbí se nám nerespektování historické zemské hranice. Cestujete-li jakýmkoli způsoben z Čech na Moravu, nikdy a nikde se nedozvíte, že jste právě překročili historickou hranici a ocitli jste se na území Moravy. Odmítáme přisvojování si moravských historických a významných osobností, které se vždy deklarovaly jako Moravané (Komenský, Žerotín apod.) za Čechy a označování jich jako českých. To stejné platí o výsledcích umělecké činnosti a výsledcích sportovců z Moravy. Nelíbí se nám diskriminace v dopravní obslužnosti. Síť veřejné hromadné dopravy je na moravském území mnohem sporadičtější než na českém.

Nelíbí se nám a hrubě nás uráží nahrazování spisovného českého jazyka, který vznikl i z moravských dialektů, pražštinou nebo českým dialektem ve veřejných a to i státních sdělovacích prostředcích. České dialekty jsou pouze českou záležitostí a pro nás, Moravany, jsou cizím jazykem. Odmítáme, aby veřejné celoplošné sdělovací prostředky hovořily pouze jazykem jedné části obyvatel společného státu. Je to vrcholná neslušnost a diskriminace Moravanů a všech obyvatel Moravy. Vadí nám, že v hodinách výuky českého jazyka se žáci neučí o rozdílech mluvy na Moravě a v Čechách a o podílu obou národů a území na vzniku úředního spisovného jazyka. Současně i odmítáme zavádějící označení tohoto jazyka jako českého. Měl by se jmenovat moravskočeský nebo českomoravský, ale ne český. Totéž platí o výuce dějepisu. Žáci na Moravě se učí dějiny Čech, o Moravě, jejich vlasti, jim není řečeno nic a především se dějiny Moravy nevyučují jako samostatný subjekt bádání a vzdělávání.

Vztah Čechů k Moravanům a k Moravě nemá nic společného s demokracií a s rovnoprávným postavením ve společném státě. S tímto stavem se nehodláme smířit a nepřestaneme usilovat o nápravu a řešení moravského problému na mezinárodní scéně.

Z námětů a připomínek členů Moravského národního kongresu sestavila PhDr. Alena Ovčačíková, předseda MNK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu dne 30. května 2009 v Brně zasedal Moravský národní kongres, o.s. a přijal usnesení v bodě:

"Co se nelíbí Moravanům na politice vlády ČR vůdči Moravě"

PhDr Ovčačíková zpracuje závěrečný návrh Prohlášení...

V dalším bodě Ing Vl. Kulil přednášel na téma: Návrh uspřádání ČR na základě historického principu NUTS II.


V hlavním bodě Doc. PhDr. Bohuslav Klíma přednášel na téma: Výsledky archeologických průzkumů na velkomoravském
Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v roce 2008.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provolání
Moravského národního kongresu (MNK) ve věci práv moravského národa.


Sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla občanům Čech, Moravy a části Slezska demokracii a svobodu.
Česká národní rada přijala dne 16. prosince 1992 novou a demokratickou Ústavu České republiky, jejíž součástí se stala i Listina základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku České republiky.
V článku 3. v odstavci 1. – 3. se ustanovují a zaručují základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoliv ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.


Poprvé se historické prameny zmiňují o Moravanech roku 822. Morava bývala samostatným královstvím i samosprávným markrabstvím a postupně se Moravané stali státotvorným národem, který stál při vzniku Československé republiky.
Velká Saint-germainská smlouva z 10. září 1919 konstatuje, … že národy Čech, Moravy a části Slezska, jakož i národ Slovenska z vlastní vůle rozhodly se spojiti a že se skutečně spojily trvalým spolkem za tímto účelem, aby vytvořily jednotný, svrchovaný stát s názvem Československá republika.
Morava jako samosprávná země spolu s částí Slezska byla součástí Československa až do konce roku 1948. K 1. lednu 1949 totalitní režim zrušil starodávnou zemskou samosprávu a Moravskoslezská země jako samosprávný celek zanikla, což odsoudily zákonodárné sbory (Federální shromáždění i Česká národní rada) svými usneseními v roce 1990.
Moravané a moravský národ ovšem přetrvali až do dnešní doby, o čemž svědčí i výsledky sčítání lidu v letech 1991 a 2001. Pojem Morava nezmizel a Morava a Moravané stále existují.

I když jsou Moravané, na základě posledního sčítání obyvatelstva v roce 2001 v rámci celé České republiky menšinovým národem, mají stále své historické území. Přesto se jim nedostává ani práv, jaká mají, početně mnohem menší, národnostní menšiny.

A proto na základě Listiny základních práv a svobod, Hlavy třetí, článků 24 a 25 žádáme vládu a Parlament České republiky o zajištění podpory všestrannému rozvoji Moravanů v České republice a zastoupení jejich zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny.

Rovněž je nedůstojné, aby demokratický stát, který má demokratickou ústavu a hlásí se k demokratickým principům vládnutí, zařazoval své občany, kteří se hlásí k moravské národnosti, při sčítání lidu mezi většinovou národnost českou a upíral jim tak právo na podporu při rozvíjení vlastní kultury a sdružování v národnostních sdruženích.

Na základě výše uvedeného my, účastníci jubilejního zasedání Moravského národního kongresu v Brně dne 15. září 2007, při příležitosti oslav patnáctiletého trvání MNK, žádáme představitele současné vládní koalice, a také i představitele současné opozice, poslance i senátory, aby prosadili uvedení moravské národnosti ve sčítacích arších pro sčítání obyvatelstva v roce 2011, což při minulém sčítání obyvatelstva bylo záměrně opomenuto. Zabraňte tak diskriminaci menšinového národa Moravanů v České republice.


V Brně dne 6. řijna 2007.